Vedtekter

Vedtekter

Oppsal skoles kor, aspirant- og juniorkoret

§ 1 Formål

Oppsal skoles kor, stiftet 5.mars 1957, har til formål å vekke og fremme elevens interesse for sang og musikk. Koret er inndelt i to enheter, Aspirant- og juniorkoret og Hovedkoret. Koret skal samarbeide med Oppsal skole, og representere skolen på best mulig måte.


§ 2 Medlemskap

Aspirant- og juniorkoret består av elever fra 1. til 3. trinn.


§ 3 Utmelding

Utmelding av koret skjer skriftlig til korets e-post-adresse. Materiell eid av koret, som korgenser og t-skjorte, skal leveres tilbake rett etter utmelding.


§ 4 Øvelse

Koret øver regelmessig en gang i uken, eller oftere hvis dirigenten finner dette ønskelig.


§ 5 Møteplikt

Medlemmene møter presis til øvelser, konserter og arrangementer. Fravær skal meldes til dirigent i forkant.


§ 6 Orden

Korgensere og t-skjorter er korets eiendom og skal behandles pent.


§ 7 Kontingent

Kontingent fastsettes av årsmøtet og innkreves halvårlig. Innbetalt kontingent refunderes ikke dersom medlemmet slutter i løpet av et påbegynt halvår. Medlemmer som har eldre søsken i koret, får 35 % rabatt.


§ 8 Utmerkelser

Medlemmer får en sølvstjerne for hvert års medlemskap. Etter 2, 4 og 6 års medlemskap i koret tildeles hhv. sølvlyre, gullyre og veteranutmerkelse. Utmerkelser deles ut ved et passende arrangement sent i skoleåret.


§ 9 Styret

Koret ledes av et styre, sammensatt av representanter for medlemmenes foresatte. Aspirant- og juniorkoret har felles styre med Hovedkoret, og hvert av de to korene skal ha minst ett medlem i styret. Styret består av leder, kasserer, og minst fem ordinære styremedlemmer. Leder og kasserer har sammen signaturrett på vegne av styret. Vervene som leder og kasserer innstilles av valgkomiteen, leder for ett år og kasserer for to år. For øvrig konstituerer styret seg selv. Øvrige styremedlemmer velges for en periode på to år. I tillegg velges ett varamedlem som trer inn om noen trekker seg fra styret før deres valgperiode er over. Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer er til stede. Styremøter avholdes jevnlig gjennom skoleåret. Det føres referat fra alle møter.


§ 10 Dirigent

Dirigenten engasjeres på skriftlig kontrakt med styret for ett kalenderår av gangen.


§ 11 Årsmøte

Årsmøte holdes av foreldre mellom 15. februar og 1. april med følgende saksliste:

1.Beretning fra styret

2.Revidert regnskap

3.Budsjett

4.Innkomne forslag

5.Valg til styre, revisor (1 person) og valgkomite (1-2 personer)


Innkalling til årsmøtet, med vedlegg av beretning, regnskap og eventuelt innkomne forslag, skal skje minimum 7 dager før møtet.


§ 12 Vedtektsendringer

Eventuelle forslag til vedtektsendringer skal følge innkalling til årsmøtet. Endring i vedtektene skjer på årsmøtet og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte.


§ 13 Oppløsning

Ved oppløsning av Aspirant- og juniorkoret stilles midlene til disposisjon for Hovedkoret. Dersom hele Oppsal skoles kor oppløses, stilles midlene under myndighet av skolens FAU (Foreldrenes Arbeids Utvalg). I så tilfelle stilles midlene i karantene i 3 år. Dersom det innen 3 år fra korets oppløsning er etablert et nytt kor ved Oppsal skole, og FAU vurderer det nye koret som en seriøs og pålitelig organisasjon, skal FAU stille midlene til dette kors rådighet. Ellers disponerer FAU midlene i henhold til denne vedtektens formålsparagraf.


Disse vedtektene trer i kraft 3. mars 2017 og erstatter tidligere vedtekter.

Oppsal skoles kor, hovedkoret

§ 1 Formål

Oppsal skoles kor, stiftet 5.mars 1957, har til formål å vekke og fremme elevens interesse for sang og musikk. Koret er inndelt i to enheter, aspirant- og juniorkoret og hovedkoret. Koret skal samarbeide med Oppsal skole, og representere skolen på best mulig måte.


§ 2 Medlemskap

Hovedkoret består av elever fra 4. til 10. trinn.


§ 3 Utmelding

Utmelding av koret skjer skriftlig til korets e-post-adresse. Materiell eid av koret, som korgenser og t-skjorte, skal leveres tilbake rett etter utmelding.


§ 4 Øvelse

Koret øver regelmessig en gang i uken, eller oftere hvis dirigenten finner dette ønskelig.


§ 5 Møteplikt

Medlemmene møter presis til øvelser, konserter og arrangementer. Fravær skal meldes til dirigent i forkant.


§ 6 Orden

Korgensere og t-skjorter er korets eiendom og skal behandles pent.


§ 7 Kontingent

Kontingent fastsettes av årsmøtet og innkreves halvårlig. Innbetalt kontingent refunderes ikke dersom medlemmet slutter i løpet av et påbegynt halvår. Medlemmer som har eldre søsken i koret, får 35 % rabatt.


§ 8 Utmerkelser

Medlemmer får en sølvstjerne for hvert års medlemskap. Etter 2, 4 og 6 års medlemskap i koret tildeles hhv. sølvlyre, gullyre og veteranutmerkelse. Utmerkelser deles ut ved et passende arrangement sent i skoleåret.


§ 10 Styret

Koret ledes av et styre, sammensatt av representanter for medlemmenes foresatte. Hovedkoret har felles styre med aspirant- og juniorkoret, og hvert av de to korene skal ha minst ett medlem i styret. Styret består av leder, kasserer, og minst fem ordinære styremedlemmer. Leder og kasserer har sammen signaturrett på vegne av styret. Vervene som leder og kasserer innstilles av valgkomiteen, leder for ett år og kasserer for to år. For øvrig konstituerer styret seg selv. Øvrige styremedlemmer velges for en periode på to år. I tillegg velges ett varamedlem som trer inn om noen trekker seg fra styret før deres valgperiode er over. Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer er til stede. Styremøter avholdes jevnlig gjennom skoleåret. Det føres referat fra alle møter.


§ 10 Dirigent

Dirigenten engasjeres på skriftlig kontrakt med styret for ett kalenderår av gangen.


§ 11 Årsmøte

Årsmøte holdes av foreldre mellom 15. februar og 1. april med følgende saksliste:

1.Beretning fra styret

2.Revidert regnskap

3.Budsjett

4.Innkomne forslag

5.Valg til styre, revisor (1 person) og valgkomite (1-2 personer)


Innkalling til årsmøtet, med vedlegg av beretning, regnskap og eventuelt innkomne forslag, skal skje minimum 7 dager før møtet.


§ 12 Vedtektsendringer

Eventuelle forslag til vedtektsendringer skal følge innkalling til årsmøtet. Endring i vedtektene skjer på årsmøtet og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte.


§ 13 Oppløsning

Ved oppløsning av hovedkoret stilles midlene til disposisjon for aspirant- og juniorkoret. Dersom hele Oppsal skoles kor oppløses, stilles midlene under myndighet av skolens FAU (Foreldrenes Arbeids Utvalg). I så tilfelle stilles midlene i karantene i 3 år. Dersom det innen 3 år fra korets oppløsning er etablert et nytt kor ved Oppsal skole, og FAU vurderer det nye koret som en seriøs og pålitelig organisasjon, skal FAU stille midlene til dette kors rådighet. Ellers disponerer FAU midlene i henhold til denne vedtektens formålsparagraf.Disse vedtektene trer i kraft 3. mars 2017 og erstatter tidligere vedtekter.